AVG Praktijk Maaike

Privacy Policy van Praktijk Maaike


Contactgegevens: praktijkmaaike@gmail.com De uilenboom 70 6602 CV Wijchen.
Telefoon: 06-12836837


Maaike Daanen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Maaike. Zij is te bereiken via praktijkmaaike@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fysiotherapie en manuele therapie en Acupunctuur Maaike Daanen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Maaike houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Maaike verwerkt:
 • voor en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Contactgegevens van de klant via een app
Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk Maaike vewerkt de volgende gegevens van U:
Gezondheid
Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn van de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met praktijkmaaike@gmail.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:

Praktijk Maaike verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen van de betaling of via factuur of rechtstreeks via vecozo naar de zorgverzekeraar.
Je te kunnen bereiken via telefoon of whatssapp of via emailcontact.
Persoonsgegevens verzamelen, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Als Fysiotherapeut en manuele therapeut en acupuncturist ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen dan kan dit via praktijkmaaike@gmail.com